Lưu trữ: Cổ đông

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Bảng cung cấp thông tin về Quản trị Công ty 17/01/2020 Tải về

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Báo cáo quản trị công ty năm 2019 17/01/2020 Tải về
Báo cáo quản trị bán niên 2019 24/07/2019 Tải về

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 17/01/2020 Tải về
Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 14/10/2019 Tải về
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 01/08/2019 Tải về
Báo cáo tài chính năm 2017 24/07/2019 Tải về
Báo cáo tài chính Quý I.2019 19/07/2019 Tải về

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2018 09/07/2019 Tải về
Báo cáo tài chính năm 2017 09/07/2019 Tải về
Điều lệ và quy chế quản trị công ty 09/07/2019 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2017 09/07/2019 Tải về

CBTT 24H

Thông báo bán cổ phiếu của Người có liên quan của Cổ đông nội bộ 27/11/2019 Tải về
Thông báo bán cổ phiếu của Cổ đông nội bộ 27/11/2019 Tải về
Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức lần 3 cho cổ đông từ quỹ Đầu tư phát triển 22/11/2019 Tải về
Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền lần 3 từ Quỹ Đầu tư phát triển: Mã CK: HAD; Tỷ lệ: 54,5%/cp; Ngày ĐKCC: 09/12/2019; Ngày thanh toán: 31/12/2019 22/11/2019 Tải về
Thông báo Ngày Đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền như sau: Mã CK: HAD; Ngày ĐKCC: 11/09/2019; Ngày chi trả: 26/09/2019; Tỷ lệ: 15%/cp. 22/08/2019 Tải về

DANH SÁCH CĐNN

Danh sách CĐ Nhà nước, CĐ lớn năm 2019 17/01/2020 Tải về