Lưu trữ: Cổ đông

Bản tự công bố sản phẩm và Quan trắc môi trường

Hồ sơ tự công bố sản phẩm_Bia HADBREW 02/03/2023 Tải về
Bản tự công bố sản phẩm_Bia Hải Dương 18/05/2022 Tải về
Kết quả Quan trắc môi trường Quý I năm 2022 06/04/2022 Tải về

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty (năm 2022) 18/01/2023 Tải về
Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng 2022 26/07/2022 Tải về
Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2021 17/01/2022 Tải về
Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty bán niên 2021 20/07/2021 Tải về
Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2020 29/01/2021 Tải về

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2022 18/01/2023 Tải về
Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2022 26/07/2022 Tải về
Báo cáo quản trị Công ty năm 2021 25/01/2022 Tải về
Báo cáo quản trị bán niên 2021 20/07/2021 Tải về
Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 29/01/2021 Tải về

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HAD_Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 11/04/2023 Tải về
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán 28/02/2023 Tải về
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022 17/01/2023 Tải về
Báo cáo tài chính Quý III năm 2022 11/10/2022 Tải về
Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2022 12/08/2022 Tải về

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Báo cáo thường niên năm 2022 02/03/2023 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2021 06/04/2022 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2020 23/03/2021 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2019 06/03/2020 Tải về
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2018 09/07/2019 Tải về

CBTT 24H

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Bổ sung ngành nghề kinh doanh) 15/05/2023 Tải về
Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT (TV.HĐQT Trần Vân Hà) 27/04/2023 Tải về
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: 27/03/2023; Ngày tổ chức dự kiến 27/04/2023. 06/03/2023 Tải về
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền: 29/08/2022, ngày thanh toán: 15/09/2022 12/08/2022 Tải về
Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) 08/07/2022 Tải về