Lưu trữ: Cổ đông

Bản tự công bố sản phẩm

Bản tự công bố sản phẩm 28/08/2020 Tải về

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty bán niên 2021 20/07/2021 Tải về
Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2020 29/01/2021 Tải về
Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty (bán niên 2020) 13/07/2020 Tải về
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (6 tháng năm 2020) 13/07/2020 Tải về
Bảng cung cấp thông tin về Quản trị Công ty 17/01/2020 Tải về

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Báo cáo quản trị bán niên 2021 20/07/2021 Tải về
Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 29/01/2021 Tải về
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2020 13/07/2020 Tải về
Báo cáo quản trị công ty năm 2019 17/01/2020 Tải về
Báo cáo quản trị bán niên 2019 24/07/2019 Tải về

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính Quý III năm 2021 12/10/2021 Tải về
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2021 10/08/2021 Tải về
Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 12/07/2021 Tải về
Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 15/04/2021 Tải về
Báo cáo tài chính năm 2020 12/03/2021 Tải về

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Báo cáo thường niên năm 2020 23/03/2021 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2019 06/03/2020 Tải về
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2018 09/07/2019 Tải về
Báo cáo tài chính năm 2017 09/07/2019 Tải về
Điều lệ và quy chế quản trị công ty 09/07/2019 Tải về

CBTT 24H

Ký Hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2021 05/07/2021 Tải về
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: ngày 16/07/2021. Tỷ lệ: 10%/CP. Ngày chi trả: 30/07/2021 30/06/2021 Tải về
CBTT thay đổi nhân sự Trưởng Ban Kiểm soát 24/04/2021 Tải về
Bà Hà Thị Thùy Dương xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty 17/04/2021 Tải về
Nghị quyết về tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 05/03/2021 Tải về