Lưu trữ: Cổ đông

Bản tự công bố sản phẩm và Quan trắc môi trường

Thay đổi nội dung bản tự công bố sản phẩm 24/04/2024 Tải về
Hồ sơ tự công bố sản phẩm HAD Draft Beer 22/02/2024 Tải về
Kết quả quan trắc môi trường quý 4.2023 15/01/2024 Tải về
Kết quả quan trắc môi trường quý 3.2023 15/01/2024 Tải về
Kết quả quan trắc môi trường quý 2.2023 15/01/2024 Tải về

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty_năm 2023 19/01/2024 Tải về
Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty_Bán niên 2023 21/07/2023 Tải về
Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty (năm 2022) 18/01/2023 Tải về
Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng 2022 26/07/2022 Tải về
Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2021 17/01/2022 Tải về

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Báo cáo quản trị công ty năm 2023 29/01/2024 Tải về
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2023 21/07/2023 Tải về
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2022 18/01/2023 Tải về
Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2022 26/07/2022 Tải về
Báo cáo quản trị Công ty năm 2021 25/01/2022 Tải về

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính Quý I năm 2024 15/04/2024 Tải về
Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán 15/03/2024 Tải về
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023 12/01/2024 Tải về
Báo cáo tài chính Quý III năm 2023 10/10/2023 Tải về
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 10/08/2023 Tải về

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Báo cáo thường niên năm 2023 29/03/2024 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2022 29/03/2024 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2021 29/03/2024 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2020 29/03/2024 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2023 29/03/2024 Tải về

CBTT 24H

Nghị quyết v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 27/02/2024 Tải về
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để họp ĐHCĐ 2024: 20/03/2024. Ngày đại hội: dự kiến 17/04/2024. 27/02/2024 Tải về
Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát 30/11/2023 Tải về
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự họp ĐHCĐ bất thường năm 2023: 01/11/2023; Ngày tổ chức: 30/11/2023 10/10/2023 Tải về
Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Thanh Bình 13/09/2023 Tải về