Lưu trữ: Cổ đông

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Bảng cung cấp thông tin về Quản trị Công ty 17/01/2020 Tải về

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Báo cáo quản trị công ty năm 2019 17/01/2020 Tải về
Báo cáo quản trị bán niên 2019 24/07/2019 Tải về

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2019 24/02/2020 Tải về
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 17/01/2020 Tải về
Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 14/10/2019 Tải về
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 01/08/2019 Tải về
Báo cáo tài chính năm 2017 24/07/2019 Tải về

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Báo cáo thường niên năm 2019 06/03/2020 Tải về
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2018 09/07/2019 Tải về
Báo cáo tài chính năm 2017 09/07/2019 Tải về
Điều lệ và quy chế quản trị công ty 09/07/2019 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2017 09/07/2019 Tải về

CBTT 24H

Thông báo về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty 27/03/2020 Tải về
Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 28/02/2020 Tải về
Nghị quyết v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 28/02/2020 Tải về
Thông báo bán cổ phiếu của Người có liên quan của Cổ đông nội bộ 27/11/2019 Tải về
Thông báo bán cổ phiếu của Cổ đông nội bộ 27/11/2019 Tải về

CBTT khác

HAD_Đơn từ nhiệm của bà Chử Thị Thu Trang-TV.BKS 06/03/2020 Tải về