Lưu trữ: Cổ đông

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Báo cáo quản trị bán niên 2019 24/07/2019 Tải về

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 14/10/2019 Tải về
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 01/08/2019 Tải về
Báo cáo tài chính năm 2017 24/07/2019 Tải về
Báo cáo tài chính Quý I.2019 19/07/2019 Tải về
Báo cáo tài chính Quý II.2019 19/07/2019 Tải về

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2018 09/07/2019 Tải về
Báo cáo tài chính năm 2017 09/07/2019 Tải về
Điều lệ và quy chế quản trị công ty 09/07/2019 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2017 09/07/2019 Tải về

CBTT 24H

Thông báo Ngày Đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền như sau: Mã CK: HAD; Ngày ĐKCC: 11/09/2019; Ngày chi trả: 26/09/2019; Tỷ lệ: 15%/cp. 22/08/2019 Tải về
Thông báo thay đổi tên miền Website và địa chỉ Email 19/08/2019 Tải về

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2018 và nhận cổ tức năm 2017 09/07/2019 Tải về
Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2018 09/07/2019 Tải về
ĐHCĐ bất thường năm 2018 09/07/2019 Tải về
Thư mời ĐHCĐ 2018 09/07/2019 Tải về
Biên bản, nghị quyết Đại hội. Thông báo thay đổi nhân sự sau Đại hội 09/07/2019 Tải về

ĐIỀU LỆ

Điều lệ và quy chế quản trị công ty 10/07/2019 Tải về