Lưu trữ: Cổ đông

Bản tự công bố sản phẩm

Bản tự công bố sản phẩm 28/08/2020 Tải về

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty (bán niên 2020) 13/07/2020 Tải về
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn (6 tháng năm 2020) 13/07/2020 Tải về
Bảng cung cấp thông tin về Quản trị Công ty 17/01/2020 Tải về

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2020 13/07/2020 Tải về
Báo cáo quản trị công ty năm 2019 17/01/2020 Tải về
Báo cáo quản trị bán niên 2019 24/07/2019 Tải về

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính Quý IV.2020 19/01/2021 Tải về
Báo cáo tài chính quý III năm 2020 13/10/2020 Tải về
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020 03/08/2020 Tải về
Báo cáo tài chính Quý II năm 2020 20/07/2020 Tải về
Báo cáo tài chính quý I năm 2020 14/04/2020 Tải về

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Báo cáo thường niên năm 2019 06/03/2020 Tải về
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2018 09/07/2019 Tải về
Báo cáo tài chính năm 2017 09/07/2019 Tải về
Điều lệ và quy chế quản trị công ty 09/07/2019 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2017 09/07/2019 Tải về

CBTT 24H

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền 27/08/2020 Tải về
Thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020 13/07/2020 Tải về
Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát 26/06/2020 Tải về
Nghị quyết của HĐQT về tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020: dự kiến ngày 25/06/2020 15/05/2020 Tải về
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHCĐ thường niên năm 2020: ngày 05/06/2020 15/05/2020 Tải về