Lưu trữ: Cổ đông

Bản tự công bố sản phẩm và Quan trắc môi trường

Hồ sơ tự công bố sản phẩm 21/07/2023 Tải về
Bản tự công bố sản phẩm_Bia Hải Dương 18/05/2022 Tải về
Kết quả Quan trắc môi trường Quý I năm 2022 06/04/2022 Tải về

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty_Bán niên 2023 21/07/2023 Tải về
Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty (năm 2022) 18/01/2023 Tải về
Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng 2022 26/07/2022 Tải về
Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2021 17/01/2022 Tải về
Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty bán niên 2021 20/07/2021 Tải về

BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2023 21/07/2023 Tải về
Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2022 18/01/2023 Tải về
Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2022 26/07/2022 Tải về
Báo cáo quản trị Công ty năm 2021 25/01/2022 Tải về
Báo cáo quản trị bán niên 2021 20/07/2021 Tải về

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính Quý III năm 2023 10/10/2023 Tải về
Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023 10/08/2023 Tải về
Báo cáo tài chính quý II năm 2023 11/07/2023 Tải về
HAD_Báo cáo tài chính Quý I năm 2023 11/04/2023 Tải về
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán 28/02/2023 Tải về

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Báo cáo thường niên năm 2022 02/03/2023 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2021 06/04/2022 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2020 23/03/2021 Tải về
Báo cáo thường niên năm 2019 06/03/2020 Tải về
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2018 09/07/2019 Tải về

CBTT 24H

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự họp ĐHCĐ bất thường năm 2023: 01/11/2023; Ngày tổ chức: 30/11/2023 10/10/2023 Tải về
Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Thanh Bình 13/09/2023 Tải về
Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền: 13/09/2023, ngày thanh toán: 28/09/2023, tỷ lệ: 12%/cp 22/08/2023 Tải về
Công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 30/06/2023 Tải về
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Bổ sung ngành nghề kinh doanh) 15/05/2023 Tải về